-

Vår
HistoriaIsamband med inbjudningar till Ö. Blekinge Landstormsförenings 10-årsjubileum - den 30:e mars 1919 kl. 4 em. - och de därmed förenade tävlingarna utgick även kallelse till övriga landstormsföreningar inom Blekinge inskrivningsområde (i.o.) om ett sammanträde för förhandlingar om bildande av ett förbund. Vid denna tid-punkt fanns det två föreningar i Blekinge, nämligen Östra och Västra Blekinge Landstormsföreningar (l.f.) båda bildade 1909, samt Kristianstadsortens Land-stormsförening bildad 1912. Detta beroende på att till Blekinge i.o. hörde även nordöstra delen av Kristianstads län. Till Ö. Blekinge Landstormsförening hörde Ronneby Landstormsklubb, vilken bildades 1914.


Men redan vid Ö. Blekinge Landstormsförenings andra sammanträde den 30. mars 1909 hade man beslutat att uppdraga åt styrelsen att träffa förberedande avtal om stiftande av ett landstormsförbund tillsammans med den samtidigt bildade V. Blekinge Landstormsförening. Redan i maj detta år hade en interimsstyrelse bildats av de två föreningarna för detta ändamål. Representanter för Ö. Blekinge l.f. var kn Munch, bokhandlare Krook, lt Falk samt lt Krook, och från V. Ble- kinge l.f. var lt J. Charpentier, grosshandlare W. Berg, konsulent P. Linde och kassör G.Carlsson representanter. Förbundsstadgar utarbetades för "BlekingeLandstormsförbund" och dessa antogs den 19:e juni samma år och befordrades t.o.m. till tryckeriet, men därmed avstannade tillsvidare arbetet med förbunds-bildandet. Anledningen härtill torde ha varit att man först ville avvakta bildandet av ett för hela riket omfattande riksförbund, om vilket förslag uppkom i början av år 1910. Detta initiativ till bildande av ett Blekingeförbund är intressant och värt att ihågkommas såsom det första i denna riktning inom landet. År 1915 väcktes frågan om bildandet av ett förbund ånyo, men förföll. Det var först i samband med ovan nämnda 10-årsjubileum hos Ö. Blekinge l.f. som tanken blev verklighet.


Redan från sitt första verksamhetsår kan förbundet anteckna en alldeles särskild framgång. Vid Rikslandstormstävlingarna i Stockholm 1919 erövrade nämligen förbundets kontingent det eftersträvade Kjellgrenska vandringspriset. År 1921blev Blekingeförbundet 2:a i denna tävling. Överste Meister kvarstod på ord-förandeposten till 1925, då han efterträddes av överste E. Lind av Hageby som tidigare suttit som ordförande i Centralförbundets verkställande utskott. I honom fick förbundet en drivande kraft. Han organiserade de första befälskurserna inom förbundet och tog initiativ till bildandet av den första ungdomsavdelningen och de första landstormskvinnoföreningarna i Blekinge.


Från och med 1927 utgör förbundsområdet Blekinge län p.g.a. ändrade inskriv-ningsförhållanden med anledning av indragningen av Karlskrona Grenadjärrege-mente. Förbundet ändrar därmed namn till Blekinge Landstormsförbund. Med anledning av dessa ändrade inskrivningsförhållanden bortföll den livskraftiga Kristianstadsföreningen. Dock tillkom under detta år de två första landstorms-kvinnoföreningarna, Karlskrona och Ronneby lkf samt den första ungdomsavdel-ningen, U 7, i Karlskrona. Den 5:e maj 1932 bildades Blekinge Landstormsbil-kompani. Under perioden 1927-1942 bildades ej mindre än 11landstormskvinno-föreningar i länet. Från och med hösten 1943 blev uppgifterna för förbundet, i enlighet med genom generalorder 859/1943 utfärdade bestämmelser, att bedriva utbildning av värnpliktig personal vid armén, personal på arméns övergångsstat och reservstat samt i arméns reserver, utbildning för befäl och befälsaspiranter vid hemvärnet samt ungdomsutbildning. I samband härmed ändrades förbundets namn till Blekinge Befälsutbildningsförbund, och Sveriges Landstormsföreningars Riksförbund bytte namn till Centralförbundet för befälsutbildning, CFB. Och så har det alltså varit de senaste 60 åren.


 

 

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-23 kl. 10:18 av System user.